Thông báo số 60/TB-THCS ngày 08/7/2020 về công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021